Οροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.nadine.gr, της εταιρείας NADINE έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πελάτες της NADINE. Η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του www.nadine.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Προοίμιο
Η εταιρία NADINE παρέχει στους χρήστες του δικτυακού τόπου www.nadine.gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.nadine.gr συναινούν στους κατωτέρω όρους που ισχύουν για το σύνολο και για το περιεχόμενο εν γένει του δικτυακού τόπου. Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και
οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.nadine.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν το περιεχόμενο των εδώ αναφερόμενων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των χρηστών των όρων αυτών. Οι χρήστες έχουν την πλήρη ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.nadine.gr , καθώς και την πλήρη ευθύνη αποπληρωμής των σχετικών τελών πρόσβασης.
Η εταιρία NADINE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή
έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών του www.nadine.gr , η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (όπως ενδεικτικά: υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπως ενδεικτικά: απώλεια δεδομένων).

1. Εγγραφή/ Παραγγελία
Οι χρήστες, εφόσον επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποια από τις υπηρεσίες του www.nadine.gr ήνα πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε παραγγελία, συμφωνούν να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται από τo www.nadine.gr στις σχετικές αιτήσεις ή φόρμες παραγγελιών για πρόσβαση στις υπηρεσίες ή την αγορά αγαθών.

2.Λογαριασμός Μέλους
To www.nadine.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις σχετικές υπηρεσίες, το καινούργιο μέλος θα λάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήσης (user name), που το ίδιο θα έχει ορίσει. Το μέλος είναι υπεύθυνο να τηρεί απόρρητο τον προσωπικό κωδικό και το όνομα χρήσης και έχει πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικά του λογαριασμού του. Το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από το λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (log out). Η εταιρία NADINE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράβαση αυτού του άρθρου 2. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρία NADINE για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή για οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση αυτού.

3. Συμπεριφορά Mελών
Οι χρήστες/ μέλη του www.nadine.gr συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του www.nadine.gr για:
- Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων του www.nadine.gr .
- Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, αλυσιδωτών επιστολών, αλληλογραφίας με μορφή πυραμίδας.
- Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, να διακόψουν την κανονική ροή του διαλόγου, να προκαλέσουν "κύλιση" μιας οθόνης γρηγορότερα από το ρυθμό πληκτρολόγησης της άλλων χρηστών των υπηρεσιών του www.nadine.gr  ή να προβούν σε άλλες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.
- Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του www.nadine.gr ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
- Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.nadine.gr.
- Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

4. Εγγραφή στις λίστες παραληπτών (mailing lists)
Τα ενημερωτικά δελτία (news letters), τα οποία οι χρήστες/ μέλη των υπηρεσιών του www.nadine.gr λαμβάνουν με την εγγραφή τους στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας NADINE και, ως εκ τούτου, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρία NADINE διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

5. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)

5.1. Για τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των χρηστών /μελών του www.nadine.gr και της εταιρίας NADINE, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2251/1994, για την Προστασία των Καταναλωτών.

5.2. Το www.nadine.gr δίνει τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών και / ή αγαθών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου με τρίτους εμπόρους. Η επικοινωνία ή η οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ των χρηστών/ μελών του www.nadine.gr και τρίτων εμπόρων στο www.nadine.gr , συμπεριλαμβανομένης
της πληρωμής και παράδοσης των σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών και όποιων άλλων όρων, συνθηκών, εγγυήσεων ή υποσχέσεων που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά ανάμεσα στον χρήστη/ μέλος και στον έμπορο. Η εταιρία NADINE δεν ευθύνεται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών /αγαθών από τρίτους εμπόρους και ο χρήστης / μέλος του www.nadine.gr οφείλει να επιβεβαιώνει  τις όποιες παραγγελίες πραγματοποιεί, τις προδιαγραφές και διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και τους όρους και συνθήκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τρίτου εμπόρου. Επομένως, η εταιρία NADINE σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί σε ενδεχόμενη δικαστική διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη συναλλαγή χρήστη/ μέλους του www.nadine.gr και τρίτου εμπόρου.

6. Περαιτέρω χρήση υπηρεσιών
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η πώληση, η μεταπώληση ή η εκμετάλλευση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό των υπηρεσιών που παρέχει το www.nadine.gr , οποιουδήποτε τμήματος των υπηρεσιών αυτών ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

7. Λήξη υπηρεσιών
Η εταιρία NADINE κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να
τερματίσει τον κωδικό πρόσβασης (password), το λογαριασμό (ή κάποιο μέρος αυτού) ή / και τη χρήση υπηρεσιών του σε περίπτωση παραβίασης ή ενέργειας ενάντια σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.nadine.gr ή / και στο γράμμα ή/ και το πνεύμα των παρόντων όρων. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρία NADINE μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει άμεσα τον λογαριασμό του παραβάτη και όλες τις σχετιζόμενες πληροφορίες και αρχεία του λογαριασμού του ή / και να απαγορεύσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία των υπηρεσιών. H εταιρία NADINE δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον παραβάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τερματισμό της πρόσβασης στις υπηρεσίες.
Επιπλέον, η εταιρία NADINE διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις υπηρεσίες ή κάποιο μέρος αυτών με ή χωρίς ειδοποίηση. Η εταιρία NADINE δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών.

8.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων και συνεργατών)όλο το περιεχόμενο του www.nadine.gr συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, σχεδίων, λογισμικών, οπτικοακουστικών έργων, φωτογραφιών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα της εταιρίας NADINE και και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο χρήστης/ μέλος/ πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.nadine.gr .

9. Περιορισμός Ευθύνης
H εταιρία NADINE, αν και λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του www.nadine.gr να είναι πλήρη και ακριβή, δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/ πελατών/ μελών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Επίσης, η εταιρία NADINE δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του www.nadine.gr θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη που τυχόν παρουσιάζονται θα διορθώνονται.


10. "Δεσμοί" (links) προς άλλες ιστοσελίδες
To www.nadine.gr δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου της διαθεσιμότητας, του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ποιότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, προϊόντων ή άλλου υλικού που διατίθεται μέσω άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών" (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους, οι χρήστες/ μέλη του www.nadine.gr οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. H εταιρία NADINE δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιων ιστοσελίδων.
Η εταιρία NADINE σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


11."Δεσμοί" (links) προς το www.nadine.gr
"Δεσμοί" προς το www.nadine.gr επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της εταιρίας NADINE και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Επίσης, οι "δεσμοί" αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.


12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.nadine.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας NADINE και των χρηστών/ πελατών/ μελών του δικτυακού τόπου του www.nadine.gr και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι τίτλοι των ενοτήτων των παρόντων όρων αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνση των συμβαλλομένων μερών και δεν θα παρερμηνεύονται, ώστε να επηρεάζουν ή να θίγουν το νόημα των διατάξεων των όρων.


13.GDPR
Οι πληροφορίες που παρέχετε στον διαδικτυακό μας τόπο υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την παροχή των στοιχείων σας και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας και παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Τα στοιχεία που αποθηκεύονται έχουν να κάνουν με 2 τομείς:

  • Την δημιουργία και την διατήρηση λογαριασμού πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό την ευκολότερη περιαγωγή του χρήστη, την άμεση πραγματοποίηση παραγγελίας και την παρακολούθηση των παραγγελιών του. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται αυστηρώς για την διενέργεια των παραγγελιών.

Δεδομένα Λογαριασμού Πελάτη
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όνομα
Επώνυμο
Ημ. Γέννησης
e-mail
Διεύθυνση (πιθανότητα ύπαρξης περισσοτέρων από μίας)
Παραγγελίες Πελάτη
Ποσά Παραγγελιών
Αγορασμένα Προϊόντα
Τελευταία μηνύματα μεταξύ πελάτη/e-shop
Τελευταίες αποστολές αυτοματοποιημένων μηνυμάτων παραγγελίας
Τελευταίες συνδέσεις πελάτη
Εγκαταλελειμμένα Καλάθια

  • Την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του  www.nadine.gr όπου ο πελάτης εισάγει τα στοιχεία του με σκοπό την δυνατότητα απάντησης από μεριάς μας προς το μήνυμα του.

Δεδομένα Φόρμας Επικοινωνίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
e-mail
Κωδικός Αναφοράς Παραγγελίας

Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό κρυπτογράφησης. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο www.nadine.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies _ga cookie, _gat_gtag και _gid μέσω της λειτουργίας των Google Analytics για την παρακολούθηση της κινητικότητας του e-shop. Περαιτέρω παράγεται cookie του e-shop το οποίο αποθηκεύει τα στοιχεία απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του e-shop. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται είναι τα εξής:

Πίνακας Αποθηκεύσιμων Δεδομένων Cookie
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
date_add Η ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας του cookie (σε μορφή ΧΡ.-ΜΗΝ.-ΗΜ.: ΛΕΠΤ.: ΔΕΥΤ.)
id_lang Αναγνωριστικό της επιλεγμένης γλώσσας εμφάνισης του e-shop
id_currency Αναγνωριστικό του επιλεγμένου νομίσματος που χρησιμοποιείται στο e-shop
last_visited_category Αναγνωριστικό της τελευταίας κατηγορίας προϊόντων που έχει επισκεφτεί ο χρήστης
ajax_blockcart_display Ρύθμιση καλαθιού στο αν έχει διευρυνθεί ή σμικρυνθεί
viewed Τα αναγνωριστικά των προϊόντων που εμφανίστηκαν πρόσφατα ως λίστα αντικειμένων που χωρίζονται με κόμματα.
id_wishlist Αναγνωριστικό της λίστας επιθυμιών (wishlist) που εμφανίζεται στον τομέα wishlist
checkedTOS Ρύθμιση που δείχνει αν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης ή όχι
id_guest Αναγνωριστικό επισκέπτη για όσους χρήστες δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό ή δεν είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους
id_connections Αναγνωριστικό σύνδεσης της τρέχουσας συνεδρίας (περιόδου σύνδεσης) του επισκέπτη
id_customer Αναγνωριστικό πελάτη για όσους χρήστες είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους
customer_lastname Το επίθετο του χρήστη
customer_firstname Το όνομα του χρήστη
logged Ρύθμιση που δείχνει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος
passwd Το MD5 hash του κλειδιού των cookies όπως έχει οριστεί στον κώδικα του e-shop, και ο κρυπτογραφημένος κωδικός που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την είσοδο του
email Η διεύθυνση e-mail που χρησιμοποίησε ο πελάτης για να μπει
id_cart Το αναγνωριστικό του καλαθιού που εμφανίζεται στο καλάθι στην τρέχουσα φάση
checksum Το άθροισμα ελέγχου Blowfish που χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν το cookie έχει τροποποιηθεί από τρίτα άτομα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση του cookie, ο πελάτης θα αποσυνδεθεί και το cookie θα διαγραφεί αυτόματα.


Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την βέλτιστη εμπειρία κατά την περιαγωγή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσης.